Onze algemene voorwaarden

Versiedatum: 04 november 2015

 1. De eigenaar van de hond, hierna de opdrachtgever, geeft toestemming aan de vertegenwoordiger van HUSCY, hierna de opdrachtnemer, om zijn/haar woning door middel van een door hem/haar verstrekte sleutel te betreden met als enig doel de overeengekomen afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uit te kunnen voeren.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst krijgt de opdrachtgever de sleutel retour van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbraak of poging hiertoe in uw woning en/of vermissing of ontvreemding van eigendommen uit uw woning.
 4. De sleutel van de opdrachtgever zal daartoe nooit zodanig gelabeld zijn, dat deze tot de woning van de opdrachtgever te herleiden valt.
 5. De opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat de opdrachtnemer op de afgesproken dagen en tijden toegang heeft tot de plaats waar uw hond zich bevindt.
 6. Indien uw hond niet aanwezig is of wanneer wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling of visite volledig in rekening gebracht.
 7. De opdrachtgever accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies/nat kan zijn en zorgt voor handdoeken. De opdrachtnemer zorgt dan voor het afnemen van de poten en voor het zover als mogelijk droogwrijven van de vacht, maar is niet aansprakelijk voor verdere gevolgen hiervan.
 1. De opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben afgesloten voor de hond of de hond is voor aansprakelijkheid meeverzekerd.
 2. De opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond, maar is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd om de hond uit te laten.
 3. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de hond.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond en de eventuele gevolgen daarvan, tenzij door opzet of grove schuld.
 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes aan uw of een andere hond, al dan niet opgelopen tijdens een wandeling.
 6. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer toestemming om de hond ingeval van ernstig letsel of verwonding, zonder overleg, direct naar uw of onze dierenarts te vervoeren. De kosten hiervan, van dierenarts en opdrachtnemer, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever accepteert dat door overmacht of door een bezoek aan de dierenarts het uitlaatschema van de opdrachtnemer kan uitlopen.
 8. Mocht het voorkomen dat uw hond schade en/of verwondingen veroorzaakt bij een dan ontstane tegenpartij, zijn wij verplicht u als eigenaar bekend te maken.
 9. De opdrachtgever is verplicht te melden wanneer de hond in geval van een teef loops is, zodat de opdrachtnemer zichzelf verplicht de hond gedurende die periode aangelijnd te houden.
 10. Mocht het voorkomen dat een teef loops is, stellen wij ons niet aansprakelijk voor een eventuele dekking. Wij zullen dit uiteraard proberen te voorkomen.
 11. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inenten van de hond. Omdat wij niet met een groep honden tegelijk lopen is de kans op het oplopen van ziektes gelijk aan het risico indien u zelf met de hond loopt.
 12. De opdrachtgever zorgt voor een degelijke halsband, voorzien van naamplaatje met telefoonnummer, en riem.
 13. De opdrachtgever wordt aangeraden de hond te chippen.
 14. Wij laten uw hond minimaal 20 minuten uit. Bij regen en onweer zolang als nodig of mogelijk.
 1. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.
 3. De opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van overmacht, een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, zoals bijvoorbeeld: weersomstandigheden, familieomstandigheden en ziekte. Gepoogd zal worden u hier bijtijds van op de hoogte te stellen.
 5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor af te wijken van de afgesproken tijd om de route tussen de diverse klanten zo kort mogelijk te houden en om de hond uit te laten midden tussen de tijden dat de opdrachtgever van huis gaat en weer thuis komt.
 6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens haar vakantie. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.
 7. Geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dienen onderling te worden opgelost. Lukt dit niet, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd.
 8. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mag door beide partijen éénzijdig schriftelijk worden opgezegd.
 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en voorrijkosten en hebben betrekking op normale doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag, dus niet op weekenden en feestdagen. Voor weekenden en feestdagen kunnen aparte afspraken gemaakt worden, maar gelden andere tarieven.
 2. Betaling uitsluitend vooruit en contant. Is de betaling niet op tijd, wordt de hond niet uitgelaten.
 3. Alleen indien de opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden de aangeschafte strippenkaart voortijdig wil beëindigen, zal restitutie van de waarde van de resterende strippen plaatsvinden.
 4. Aangeschafte strippenkaarten blijven geldig.
 5. Bij het annuleren van een afspraak worden geen kosten in rekening gebracht, mits we niet reeds onderweg zijn.
 1. Mocht het om meer dan één hond gaan, moet in bovenstaande voorwaarden "hond" worden gelezen als "honden".
 2. Mocht het om meer dan één sleutel gaan, moet in bovenstaande voorwaarden "sleutel" worden gelezen als "sleutels".
 3. Deze algemene voorwaarden moeten worden gezien als afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 1. Hartelijk dank dat u ons in vertrouwen hebt genomen!